Databáze

Základní informace k databázím

Svislé konstrukce

Databáze svislých konstukcí obsahuje těžké, lehké i kombinové stavební konstrukce. Databáze je dostupná v souboru typu MS Excel, kerý umožňuje základní filtrování mezi jednotlivými konstrukcemi.

Akustické deskriptory jsou uváděny na základě výsledků zkoušek z akreditované laboratoře podle normového zkušebního postupu (ČSN EN ISO 140-3)

Při navrhování konstrukcí je třeba dbát na ustanovení platné normy ČSN 73 0532. Zvláštní pozornost je nutné při návrhu konstrukcí věnovat přepočtu laboratorní hodnoty akustického deskriptoru na hodnotu stavební = požadavanou pro předběžné hodnocení konstrukcí (korekce na šíření zvuku vedlejšími cestami k1). Lze využít základní informace z ČSN 730532 nebo postupovat v souladu s řadou norem ČSN EN 12354. Připomeňme, že splnění požadavků uvedených v ČSN 73 0532 se prokazuje na základě výsledků měření na stavbě (in-situ).

Stavební neprůzvučnost:  R´w = Rw – k1,

kde Rw je vážené hodnota laboratorní vzduchové neprůzvučnosti (uvedena v databázi) bez vlivu přenosu zvuku vedlejšími cestami.

a

hodnoty k1 podle ČSN 73 0532

k1 = 2 dB
základní hodnota platná pro všechny dělicí konstrukce v masiních zděných nebo montovaných panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton)

k1 = 2 až 5 dB
doporučené hodnoty pro těžké dělicí konstrukce ve skeletových stavbách (např. vyzdívané konstrukce ve skeletu apod.)

k1 = 4 až 8 dB
doporučené hodnoty pro lehké dělicí konstrukce ve skeletových, ocelových nebo dřevěných stavbách (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy apod.)

Vodorovné konstrukce

Databáze vodorovných konstukcí obsahuje těžké, lehké i kombinové stavební konstrukce. Databáze je dostupná v souboru typu MS Excel, kerý umožňuje základní filtrování mezi jednotlivými konstrukcemi.

Akustické deskriptory (vzduchová neprůzvučnost a hladina akustického tlaku kročejového zvuku) jsou uváděny na základě výsledků zkoušek z akreditované laboratoře podle normového zkušebního postupu (ČSN EN ISO 140-3 a ČSN EN ISO 140-6)

Při navrhování konstrukcí je třeba dbát na ustanovení platné normy ČSN 73 0532. Zvláštní pozornost je nutné při návrhu konstrukcí věnovat přepočtu laboratorní hodnoty akustického deskriptoru na hodnotu stavební = požadavanou pro předběžné hodnocení konstrukcí (korekce na šíření zvuku vedlejšími cestami k1 a k2). Lze využít základní informace z ČSN 730532 nebo postupovat v souladu s řadou norem ČSN EN 12354. Připomeňme, že splnění požadavků uvedených v ČSN 73 0532 se prokazuje na základě výsledků měření na stavbě (in-situ).

Stavební neprůzvučnost w = Rw – k1,

kde Rw je vážené hodnota laboratorní vzduchové neprůzvučnosti (uvedena v databázi) bez vlivu přenosu zvuku vedlejšími cestami.

a

hodnoty k1 podle ČSN 73 0532

k1 = 2 dB
základní hodnota platná pro všechny dělicí konstrukce v masiních zděných nebo montovaných panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton)

k1 = 2 až 5 dB
doporučené hodnoty pro těžké dělicí konstrukce ve skeletových stavbách (např. vyzdívané konstrukce ve skeletu apod.)

k1 = 4 až 8 dB
doporučené hodnoty pro lehké dělicí konstrukce ve skeletových, ocelových nebo dřevěných stavbách (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy apod.)

Stavební hdonota hladiny akustického tlaku kročejového zvuku: n,w = Ln,w + k2,

kde Ln,w je vážená hodnota kročejové neprůzvučnosti (uvedena v databázi) bez vlivu přenosu zvuku vedlejšími cestami

a

k2 = 0 až 2 dB

Okna a zasklení

Okna a stavební výplně jsou důležitou součástí konstrukcí obvodvých plášťů budov. Kromě jiného jsou na tyto konstrukce stanoveny akustické požadavky v ČSN 73 0532.

Podle technické normy ČSN EN 14351 se mají akustické vlastnosti – vzduchová neprůzvučnost – oken zkoušet v souladu s ČSN EN ISO 140-3 (referenční metoda) nebo pro určité typy oken v souladu s přílohou B normy ČSN EN 14351. Výsledky zkoušek musí být vyhodnoceny v souladu s ČSN EN ISO 717-1.
Obvyklý rozměr zkušebního vzorku okna je 1250 x 1500 mm (š x v).

Požadavky na okna dle ČSN 73 0532

Požadavky na okna jsou určeny odstavcem 6.2 normy ČSN 73 0523 a dále pak požadavkem na neprůzvučnost obvodových plášťů budov dle odstavce 6.1, které jsou složeny ze stavebních konstrukcí a stavebních výplní (oken).

Požadavek na neprůvzučnost oken Rw umístěných v obvodovém plášti, se určuje z požadavku na R´w pro celý obvodový plášť a z poměru ploch oken k celkové ploše obvodového pláště v místnosti.

Dále je možné podle ČSN 73 0532 kategorizovat vzduchovou neprůzvučnost oken Rw. Vyráběná a prodávaná okna se doporučuje označovat číslem třídy zvukové izolace (TZI).

Třídy zvukové izolace oken:

TZI oken Rw (dB)
0 ≤ 24
1 25 až 29
2 30 až 34
3 35 až 39
4 40 až 44
5 45 až 49
6 ≥ 50

Dveře

Dveře jsou důležitou součástí zejména interiérů budova a případně části obvodového pláště budob. Kromě jiného jsou na tyto konstrukce stanoveny akustické požadavky v ČSN 73 0532.

Podle technické normy ČSN EN 14351 se mají akustické vlastnosti – vzduchová neprůzvučost – dveří zkoušet v souladu s ČSN EN ISO 140-3 (referenční metoda) nebo pro určité typy oken v souladu s přílohou B normy ČSN EN 14351. Výsledky zkoušek musí být vyhodnoceny v souladu s ČSN EN ISO 717-1.

Požadavky na dveře dle ČSN 73 0532

Požadavky na dveře jsou určeny v Tabulce 1 v odstavci 5.2 normy ČSN 73 0523. V případě posuzování splnění požadků dle Tabulky 1 se pro hodnocení zvukové izolace používá laboratorní hodnota Rw určená podle ČSN EN ISO 140-3.

Databáze zvukověpohltivých konstrukcí a materiálů

Zvukově pohltivé materiály jsou podleČSN EN ISO 11654 charakterizovány jednočíselnou hodnotou váženého činitele zvukové pohltivosti αw a indikátorem tvaru, který udává určitý návod o pohlitivosti zvuku dle kmitočtového pásma.

αw je vážený činitel zvukové pohltivosti. Je to jednočíselná kmitočtově nazávislá hodnota rovná hodnotě směrné křivky na 500 Hz po jejím posuvu, jak stanoví ČSN EN ISO 11654.

indikátor tvaru (L,M,H) udává, kdy praktické činitele zvukové pohltivosti překračují hodnoty posunuté směrné křivky o 0,25 nebo o více různých kmitočtových rozsazích, jak je stanoveno v ČSN EN ISO 11654. Objeví-li se zvýšená pohltivost na 250 Hz, použije se značení L .Objeví-li se zvýšená pohltivost na 500 Hz nebo 1000 Hz, použije se značení M. Objeví-li se zvýšená pohltivost na 2000 Hz nebo 4000 Hz, použije se značení H

αp praktický činitel zvukové pohltivosti je kmitočtově závislá hodnota činitele zvukové pohltivosti založená na měření v třetinooktávových pásmech podle ISO 354 a vypočítaná pro oktávová pásma podle ČSN EN ISO 11654.

Řádný zápis hodnoty váženého činitele zvukové pohltivosti je například:

αw = 0,75 (MH)

Jednočíslené hodnocené se vždy doporučuje používat spolu s kompletní křivkou činitele zvukové pohltivosti.

Nedílnou součástí pro všechny výrobky, které jsou používány se vzduchovým polštářem, je hloubka konstrukce.

 

Protihlukové stěny

Nedílnou součástí moderních dopravních liniových staveb jsou protihlukové konstrukce. Nejčastěji se používají pro ochranu proti hluku v intravilánu měst a obcí zatížených dopravou silniční či železniční.

Určení akustických vlastností protihlukových konstrukcí se řídí řadou technických norem ČSN EN 1793 část 1 až 6.

Podle metodiky ČSN EN 1793-1 se určuje:

αSi – činitel zvukové pohltivosti v i-tém třetinooktávovém pásmu
DLα – jednočíselné hodnocení zvukové pohltivosti, stanovené jako rozdíl vážených hladin (akustického tlaku A) v decibelech.

Kategorizace podle jednočíselného hodnocení:

Databáze protihlukových stěn
Kategorie DLα (dB)
A0 neurčeno
A1 < 4
A2 4 až 7
A3 8 až 11
A4 12 až 15
A5 > 15

Podle metodiky ČSN EN 1793-2 se určuje:

Ri – stupeň vzduchové neprůzvučnosti v i-tém třetinooktávovém pásmu
DLR -jednočíselné hodnocení vzduchové neprůzvučnosti, stanovené jako rozdíl vážených hladin (akustického tlaku A) v dB

Kategorizace podle jednočíselného hodnocení:

Kategorie DLR (dB)
B0 neurčeno
B1 < 15
B2 15 až 24
B3 25 až 34
B4 > 34