O katalogu

Otevřený online katalog byl vyvinut v rámci projektu TZÚS a ÚNMZ: úkol PS-PRZ na rok 2016

Důvod: Nedostatečné znalosti základního požadavku č. 5 Ochrana proti hluku v projekční a realizační praxi ČR a zdokonalování činnosti autorizovaných osob (poskytnutí jejich výstupů o špičkových akustických produktech se souhlasem výrobců na jednom místě online). Absence užití akusticky ověřených skladeb konstrukcí v projektové dokumentci.

Podrobný popis: Otevřený online katalog je určen autorizovaným osobám, oznámeným subjektům, autorizovaným inženýrům a technikům činných ve výstavbě, autorizovaným architektům, výrobcům stavebních materiálů a odborné veřejnosti za účelem progresivní podpory základního požadavku Construction Products Regulation (dále jen CPR) č. 5 Ochrana proti hluku. Umožní navrhovat a realizovat budovy ve vysokém akustickém komfortu. Zvyšování akustického komfortu budov (nově navrhovaných i stávajících) se v poslední době dostává do popředí pozornosti odborné i laické veřejnosti. Budovy jsou místa, kde trávíme většinu, našeho času ať už bydlením, odpočinkem, prací či kulturou. Navrhovat akusticky komfortnější a současně budovy příjemnější pro život je logickou snahou v udržitelném rozvoji stavebnictví. S rostoucími požadavky na neprůzvučnost vnitřních dělících konstrukcí, obálky budovy a na dobu dozvuku se dostává čím dále více do popředí nutnost správného řešení těchto konstrukcí. Kde ale o nich získat informace? To je otázka, kterou jsme si často položili. Navrhovaný otevřený online katalog akustických vlastností a materiálů bude unikátní především svou otevřeností pro autorizované osoby, oznámené subjekty a výrobce, kteří do něj budou vkládat výsledky resp. unikátní znalosti vzešlé z akreditovaných zkoušek a certifikací výrobků. Vedle běžně publikovaných výsledků hodnocených vlastností konkrétního řešení akustických vazeb mezi konstrukcemi budou navíc uváděny ucelené řady konkrétních výsledků hodnocených neprůzvučností, zvukových pohltivostí. To umožní komplexní návrh budovy za použití materiálů, jež mají příslušné posouzení počátečních vlastností základního požadavku č. 5 Ochrana proti hluku. Dále bude možné sledovat jejich změny v závislosti na použitých separačních vrstvách a tloušťce i materiálovém řešení okrajových vrstev.

Katalog tímto způsobem umožní lepší predikci a analýzu návrhu dělící konstrukce či obálky a jejich úprav. Uživatel tím získá pomůcku pro řešení uvedeného typu akustické konstrukce se zaměřením na vyšší akustický komfort (resp. třídu zvukové izolace). Výslednou snahou je dosáhnout v souvislosti se stále náročnějšími poždavky na stavební akustiku vyššího užívání akusticky ověřených skladeb konstrukcí v akreditovaných laboratořích.

Shrnutí: Z hlediska celkového konceptu tohoto katalogu se uživatelům dostane do rukou velké množství certifikovaných skladeb knstrukcí, materiálů a detailů s úzkou vazbou na CPR.

 

Pravidla pro zápis konstrukce / materiálu do katalogu

Pro zapsání konstrukce/materiálu do katalogu je potřeba řádně vyplnit žádost včetně příloh.
Vyplněnou žádost s povinnými přílohami zašlete na e-mail: asociaceakustiky@outlook.com

Povinné přílohy: platný protokol z akreditované laboratoře se stanovením akustického deskriptoru, platné dokumenty pro uvedení výrobku na trh (např. DoP, ES, prohlášení o shodě, STO), technický list výrobku.

Odesláním Žádosti na email: asociaceakustiky@outlook.com vyjadřuje Žadatel souhlas se zápisem konstrukcí a materiálů uvedených zde.

Zápis konstrukce/materiálu bude proveden pouze tehdy, pokud Ověřovatel
(= vybraná fyzická osoba, která je členem/zástupcem člena Asociace akustiky) vydá kladné stanovisko k zápisu konstrukce/materiálu.

Zápis konstrukcí/materiálů bude proveden do 30 pracovních dnů od vydání kladného stanoviska k žádosti a po zaplacení zápisného dle sazebníku.

Sazebník zápisného

 

Počet konstrukcí / materiálů Sazba v Kč bez DPH
1 – 3 1 500
4 – 6 2 500
7 – 10 7 500
10 a každá/ý další 10 000 + 300 za každou další

 

V případě vydání stanoviska „nutno dodat další podklady“ bude Žadatel vyzván k doplnění podkladů, tak aby mohlo být vydáno stanovisko „kladné“. Pokud do 30 pracovních dnů nedodá Žadatel doplněné podklady od vydání stanoviska, poté se Žádost bere jako nevyhovující bez nutnosti oznámení této skutečnosti žadateli a zápis konstrukcí/materiálů do akustického katalogu nebude proveden.

Dokumenty vyžadované k řádnému vyplnění žádosti slouží pro zápis do katalogu konstrukcí a budou archivovány Asociací Akustiky českého stavebnictví (AA) a to zejména pro případ reklamací údajů či v případě vzniknuvší neshody uvedených informací. Dokumenty nebudou poskytovány dalším stranám a osobám, vyjma ověřovatelů žádostí v rámci AA. Ověřovatelé AA s poskytnutými údaji budou zacházet jako s důvěrnými a sloužícími pouze pro zápis do katalogu konstrukcí na www.akustickykatalog.cz.

V případě, že nebudou ze strany ověřovatele (Asociace Akustiky) splněny výše uvedené podmínky, má žadatel nárok na vrácení Zápisného.

Komunikace mezi Zapisovatelem a Žadatelem probíhá zejména elektronicky (e-mailovou korespondencí).